صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
3- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
جمعه   ۱۴۰۰/۷/۲  
نسخه چاپی  

 
 ارز
 

فهرست کتابچه های راهنمای نرخ برابری انواع ارز

تاریخ انتشار

عناوین مطالب

شماره کتابــچه

اردیبهشت 80 راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات  گرانبها از تاریخ  1/10/79 تا 30/12/79 شامل  نرخهای  یوزانس  و گمرکی ، گواهی  سپرده  ارزی  دلار و یورو، نرخ  توافقی  خرید و فروش  انواع  ارز در بانک  ملی  ایران ، نرخ  ریال  ایران  با ارزهای  عمده  در بازارهای  بین المللی  و در بازار آزاد تهران  و دلار و یورو با ارزهای  عمده  در بورس  لندن ،نرخ  فلزات  گرانبها در بازارداخلی  وبورس  لندن  و قیمت  سکه  در بازار داخلی  به  انضمام  میانگین  نرخ  دلار دربازارآزاداز سال  77 تا 79 و میانگین  نرخ  واریزنامه  و گواهی  سپرده ارزی ازتیر77تاآذر79 "   27
تیر 80  راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات  گرانبها از تاریخ  1/1/80 تا 31/3/80 شامل  نرخهای  یوزانس   و گمرکی ، گواهی  سپرده  ارزی  دلار و یورو، نرخ  توافقی  خرید و فروش  انواع  ارز در بانک  ملی  ایران ، نرخ  ریال  ایران  با ارزهای  عمده  در بازارهای  بین المللی  و در بازار غیر رسمی  تهران  و دلار و یورو با ارزهای  عمده  در  بورس  لندن ، نرخ  فلزات  گرانبها در بازار داخلی  و بورس  لندن  ، نرخ  سکه  در بازار داخلی  "   28
مهر 80 راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات  گرانبها از تاریخ  1/4/80 تا 31/6/80 شامل   نرخهای  گمرکی ، گواهی  سپرده  ارزی  ارزهای  عمده ، نرخ  توافقی  خرید و فروش  انواع  ارز در بانک  ملی  ایران ،  نرخ  ریال  ایران  با ارزهای  عمده  در بازارهای  بین المللی  و در بازار آزاد   تهران ، دلار و یورو با ارزهای  عمده  در بورس  لندن ، نرخ  فلزات  گرانبها در بازار داخلی  و بورس  لندن ، نرخ  سکه  در بازار داخلی  به  انضمام  میانگین  نرخ  دلار در بازار آزاد از سال  68 تا 70 و از 77 تا80 و میانگین  نرخ  واریزنامه  و گواهی  سپرده  ارزی  از تیر 77 تا خرداد 80 "   29
دی 80  راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات  گرانبها از تاریخ  1/7/80 تا 30/9/80 شامل  نرخهای  گمرکی ، گواهی  سپرده  ارزی  ارزهای  عمده ، نرخ  توافقی  خرید و فروش  انواع  ارز در بانک  ملی  ایران ، نرخ  ریال  ایران   با ارزهای  عمده  در بازارهای  بین المللی  و در بازار آزاد تهران ، دلار و یورو با ارزهای  عمده  در بورس  لندن ،  نرخ  فلزات  گرانبها در بازار داخلی  و بورس  لندن، نرخ  سکه  در بازار داخلی  "   30
اردیبهشت 81 راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات  گرانبها از تاریخ  1/10/80 تا 28/12/80 شامل  نرخهای  گمرکی ، گواهی  سپرده  ارزی ، نرخ  توافقی  خرید و فروش  انواع  ارز در بانک  ملی  ایران ، نرخ  ریال  ایران  با ارزهای  عمده  در بازارهای  بین المللی  و در بازار آزاد تهران ، دلار و یورو با ارزهای  عمده  در بورس  لندن ، نرخ  فلزات  گرانبها  در بازار داخلی  و بورس  لندن  به  انضمام  میانگین  نرخ  دلار در بازار آزاد از سال  68 تا 70 و از 77 تا80 و میانگین  نرخ  واریزنامه  و گواهی  سپرده  ارزی  از تیر 77 تا آذر 80 "   31
شهریور 81  راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ  1/1/81 تا 31/3/81 شامل نرخهای  گمرکی ،  نرخ  ریال  ایران  با ارزهای  عمده  در بازارهای  بین المللی ، نرخ  انواع  ارز در بازار آزاد تهران ، دلار و یورو با ارزهای  عمده  در بازار بورس  لندن ، نرخ  فلزات  گرانبها در بازار داخلی  و در بازار بورس  لندن  و قیمت  سکه  در بازار داخلی   به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 68 تا 70 و از 77 تا اسفند 80 و میانگین نرخ واریزنامه و گواهی سپرده ارزی از تیر 77 تا اسفند 80 "   32
آبان 81  راهنمای  نرخ  برابری  ارزهاو فلزات  گرانبها از تاریخ  1/4/81تا31/6/81 شامل  نرخهای  گمرکی ،  نرخ  ریال  ایران  با ارزهای  عمده  در بازارهای  بین  المللی ، نرخ  انواع  ارز در بازار آزاد تهران ، دلار و یورو باارزهای  عمده  در بازار بورس  لندن ، نرخ  فلزات  گرانبها در بازار داخلی  و در بازار بورس  لندن  و قیمت  سکه  در بازار داخلی . "   33
بهمن 81 راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/7/81 تا
 30/9/81 شامل نرخهای گمرکی،  نرخ ریال ایران با ارزهای عمده در بازارهای بین المللی، نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران نرخهای دلار و یورو  و SDR با ارزهای عمده در بازار بورس لندن، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و در بازار بورس لندن،  قیمت سکه در بازار داخلی و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا شهریور 81 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخهای مرجع از تیر 77 تا شهریور 81
"   34
اردیبهشت 82 راهنمای  نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/10/81 تا 29/12/81 شامل نرخهای گمرکی، نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، دلار و یورو با ارزهای عمده در بازار بورس لندن، نرخ فلزات گرانبها  در بازار داخلی و در بازار بورس لندن و قیمت سکه در بازار داخلی "   35
تیر 82 راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/1/82 تا
 31/3/82 شامل نرخهای گمرکی،  نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ ریال ایران با بازارهای عمده در بازارهای بین المللی، دلار، یورو و SDR  با ارزهای عمده در بازار بورس لندن ، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و در بازار بورس لندن و قیمت سکه در  بازار داخلی و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1381 و میانگین نرخ واریز نامه، گواهی سپرده ارزی و نرخهای مرجع از تیر 77 تا اسفند 81
"   36
مهر 82 راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/4/82 تا
 31/6/82 شامل نرخهای گمرکی،  نرخ انواع ارز در بازار غیر رسمی تهران، نرخ ریال ایران با ارزهای عمده در بازارهای بین المللی، دلار، یورو  و SDR با ارزهای عمده در بازار بورس لندن، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و در بازار بورس لندن  و قیمت سکه در بازار داخلی
"   37
دی 82 راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/7/82 تا
 30/9/82 نرخهای گمرکی، نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ ریال با ارزهای عمده در بازارهای بین المللی، دلار، یورو و SDR با ارزهای عمده  در بازار بورس لندن، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و در بازار بورس لندن و قیمت سکه در بازار داخلی  و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368تا 1370 و از سال 1377 تا خرداد 1382 و میانگین نرخ واریزنامه گواهی سپرده ارزی و نرخهای مرجع از تیر 1377 تا خرداد 1382
"   38
فروردین 83  راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/10/82 تا 28/12/82 نرخهای گمرکی،  نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند، یورو و یکصد ین ژاپن با ریال ایران در خارج از کشور، دلار، یورو، پوند ، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بازار بورس لندن، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی  و در بازار بورس لندن و قیمت سکه در بازار داخلی "   39
تیر 83 راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/1/83 تا
 31/3/83 شامل: نرخ ارز گمرکی،  نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند، یورو و یکصد ین با ریال ایران در خارج از کشور،  نرخ دلار،یورو، پوند، یکصد ین ژاپن وSDR با ارزهای عمده در بازار بورس لندن، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و در بازار بورس لندن و قیمت سکه در بازار داخلی و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1382 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخهای مرجع از تیر 1377 تا آذر 1382
"   40
مهر 83 راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/4/83 تا
 31/6/83 شامل: نرخ ارز گمرکی،  نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند، یورو و یکصد ین با ریال ایران در خارج از کشور،  نرخ دلار،یورو، پوند، یکصد ین ژاپن وSDR با ارزهای عمده در بازار بورس لندن، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و در بازار بورس لندن و قیمت سکه در بازار داخلی و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا خرداد 1383 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از  تیر 1377 تا خرداد 1383
"   41
دی 83  راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/7/83 تا
 30/9/83 شامل: نرخ ارز گمرکی،  نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند، یورو و یکصد ین با ریال ایران در خارج از کشور،  نرخ دلار،یورو، پوند، یکصد ین ژاپن وSDR با ارزهای عمده در بازار بورس لندن، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و در بازار بورس لندن و قیمت سکه در بازار داخلی و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا شهریور 1383 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا شهریور 1383
"   42
فرودین 84 راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/10/83 تا 30/12/83 شامل: نرخ ارز گمرکی، نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند، یورو و یکصد ین با ریال ایران در خارج از کشور، نرخ‌دلار،یورو، پوند، یکصد ین ژاپن وSDR با ارزهای عمده در بازار بورس لندن، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و در بازار بورس لندن و قیمت سکه در بازار داخلی و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1383 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1383 "   43
تیر 84 راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/1/84 تا
 31/3/84 شامل: نرخ ارز گمرکی، نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند، یورو و یکصد ین با ریال ایران در خارج از کشور، نرخ‌دلار،یورو، پوند، یکصد ین ژاپن وSDR با ارزهای عمده در بازار بورس لندن، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و در بازار بورس لندن و قیمت سکه در بازار داخلی و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1383 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا اسفند 1383
"   44
مهر 84 راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/4/84 تا
 31/6/84 شامل: نرخ ارز گمرکی، نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند، یورو و یکصد ین با ریال ایران در خارج از کشور، نرخ‌دلار،یورو، پوند، یکصد ین ژاپن وSDR با ارزهای عمده در بازار بورس لندن، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و در بازار بورس لندن و قیمت سکه در بازار داخلی و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا خرداد 1384 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا خرداد 1384
"   45
اسفند 84 راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/7/84 تا
 30/9/84 شامل: نرخ ارز گمرکی، نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند، یورو و یکصد ین با ریال ایران در خارج از کشور، نرخ‌دلار،یورو، پوند، یکصد ین ژاپن وSDR با ارزهای عمده در بازار بورس لندن، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و در بازار بورس لندن و قیمت سکه در بازار داخلی و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا شهریور 1384 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا شهریور 1384
"   46
اردیبهشت 85 راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/10/84 تا 29/12/84 شامل: نرخ ارز گمرکی، نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند، یورو و یکصد ین با ریال ایران در خارج از کشور، نرخ‌دلار،یورو، پوند، یکصد ین ژاپن وSDR با ارزهای عمده در بازار بورس لندن، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و در بازار بورس لندن و قیمت سکه در بازار داخلی و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1384 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1384. "   47
تیر 85

 راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/1/85 تا
 31/3/85 شامل: نرخ ارز گمرکی، نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور، و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ‌دلار، یورو، پوند، یکصد ین وSDR با ارزهای عمده در بازار بورس‌های بین‌المللی، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و بورس لندن و قیمت سکه و طلا در بازار داخلی و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1384 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا اسفند 1384

"   48
آبان 85

راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/4/85 تا
 31/6/85 شامل: نرخ ارز گمرکی، نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور، و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ‌دلار، یورو، پوند، یکصد ین وSDR با ارزهای عمده در بازار بورس‌های بین‌المللی، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و بورس لندن و قیمت سکه و طلا در بازار داخلی و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1384 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا اسفند 1384

"   49
دی 85

راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/7/85 تا
 30/9/85 شامل: نرخ ارز گمرکی، نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور، و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ‌دلار، یورو، پوند، یکصد ین وSDR با ارزهای عمده در بازار بورس‌های بین‌المللی، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و بورس لندن و قیمت سکه و طلا در بازار داخلی .

"   50
اردیبهشت 86

راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ 1/10/85 تا
 29/12/85 شامل: نرخ ارز گمرکی، نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور، و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ‌دلار، یورو، پوند، یکصد ین وSDR با ارزهای عمده در بازار بورس‌های بین‌المللی، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و بورس لندن و قیمت سکه و طلا در بازار داخلی و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا شهریور 1385 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا شهریور 1385

"   51
تیر 86

راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها از تاریخ ‌ 1/1/86 تا 31/3/86شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1385 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1385.

"   52
مهر 86

راهنماینرخ برابریارزها وفلزاتگرانبها ازتاریخ 1/4/86تا 31/6/86شامل: نرخ ارز گمرکی، نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران، نرخ برابری دلار، پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند و یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار،‌یورو، پوند، یکصد ین و SDR  با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ فلزات گرانبها در بازار داخلی و در بورس لندن و قیمت سکه و طلا در بازار داخلی.

"   53

دی 86

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/7/86 تا 30/9/86 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی.

"   54

فروردین87

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/10/86 تا 29/12/86 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی.

"   55

تیر 87

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/1/87 تا 31/3/87 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا شهریور 1386 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا شهریور 1386.

"   56

مهر 87

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/4/87 تا 31/6/87 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1386 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا اسفند 1386.

"   57

بهمن 87

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/7/87 تا 30/9/87 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1386 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا شهریور 1387.

"   58

فروردین88

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/10/87 تا 30/12/87 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1386 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1387.

"   59

تیر 88

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/1/88 تا 31/3/88 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی.

"   60

مهر 88

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/4/88 تا 31/6/88 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1387 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا اسفند1387.

"   61
دی 88

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/7/88 تا 30/9/88 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1388 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1388.

"   62
فروردین 89

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/10/88 تا 29/12/88 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1388 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا اسفند 1388 .

"   63
خرداد 89

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/1/89 تا 31/3/89 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا خرداد 1389 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا خرداد 1389.

"   64
مهر 89

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/4/89 تا 31/6/89 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا شهریور  1389 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا شهریور  1389 .

"   65
دی 89

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/7/89 تا 30/9/89 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1389 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1389.

"   66
فروردین 90

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/10/89 تا 28/12/89 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1389 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا اسفند 1389.

"   67
تیر 90

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/1/90 تا 31/3/90 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1389 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا اسفند 1389.

"   68

 

مهر 90

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/4/90 تا 31/6/90 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا خرداد 1390 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا خرداد 1390 .

"   69

 

دی 90

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/7/90 تا 30/9/90 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا خرداد 1390 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا خرداد 1390 .

"   70
فروردین 91

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/10/90 تا 29/12/90 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا خرداد 1390 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا خرداد 1390 .

"   71
تیر 91

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/1/91 تا 31/3/91 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا شهریور 1390 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا شهریور 1390 .

"   72
مهر 91

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/4/91 تا 31/6/91 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا شهریور 1390 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا شهریور 1390 .

"   73

 

دی 91

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/7/91 تا 30/9/91 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1390 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1390 .

"   74
فروردین 92

راهنـمای‌ نرخ‌ بـرابـری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/10/91 تا 30/12/91 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1390 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1390 .

"   75

 

تیر 92

راهنـمای‌ نرخ‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/1/92 تا 31/3/92 شامل: نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌،نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور ، ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1390 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1390 .

"   76

 

مهر 92

راهنـمای‌ نرخ‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/4/92 تا 31/6/92 شامل: نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌،نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور ، میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1390 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1390 .

"   77

 

دی 92

راهنـمای‌ نرخ‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/7/92 تا 30/9/92 شامل: نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌،نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور ، میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1390 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1390 .

"   78
فروردین 93

راهنـمای‌ نرخ‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبـها از تاریـخ  1/10/92 تا 29/12/92 شامل: نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌،نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور ، میانگین ماهانه و سالانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ برابری دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1390 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1390 .

"   79

تیر 93

 راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/1/93 تا 31/3/93 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا خرداد 1392 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا خرداد 1392.

"   80

مهر 93

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/4/93 تا 31/6/93 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا خرداد 1392 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا خرداد 1392.

"   81
دی 93

 راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/7/93 تا 29/9/93 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا خرداد 1392 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا خرداد 1392.

"   82

فروردین 94

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 5/1/94 تا 31/3/94 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1393 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1393. "   83

تیر 94

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 5/1/94 تا 31/3/94 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1393 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا اسفند 1392. "   84

شهریور 94

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/4/94 تا 31/6/94 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا خرداد 1393 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا خرداد 1393. "   85

دی  94

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/7/94 تا 30/9/94 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1393 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا اسفند 1393. "   86

فروردین 95

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/10/94 تا 29/12/94 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1394 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1394. "   87

تیر 95

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/1/95 تا 31/3/95 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا آذر 1394 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا آذر 1394. "   88

مهر 95

 

راهنمای‌ نرخ‌ بـرابری‌ انواع ارز و فـلـزات‌ گـرانبها از تاریخ‌ 1/4/95 تا 31/6/95 شامل: ‌نرخ ‌ارز گمرکی‌، نرخ‌ ‌انواع ‌ارز در بازار آزاد ‌تهـران‌، نرخ برابری دلار،پوند و یورو با ریال ایران در خارج از کشور و میانگین ماهانه نرخ دلار، پوند، یورو و ین ژاپن به ریال در بازار آزاد و خارج از کشور، نرخ دلار ، یورو، پوند، یکصد ین و SDR با ارزهای عمده در بورس‌های بین‌المللی، نرخ ‌ فلزات‌ گرانبها در بازار داخلی‌ و در بورس‌ لندن‌ و قیمت‌ سکه و طلا‌ در بازار داخلی. به انضمام میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از سال 1368 تا 1370 و از سال 1377 تا اسفند 1394 و میانگین نرخ واریزنامه، گواهی سپرده ارزی و نرخ دلار در بازار بین بانکی از تیر 1377 تا اسفند 1394.  

"   89

 


 

بالا^^